Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

bergmans23 - 10 januari 2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën toch al een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2019.

We hebben er alvast een paar onderwerpen voor u uitgelicht:

Inkomsten- en loonbelasting

De grootste wijziging in de gecombineerde tarieven (inkomstenbelasting plus premie voor de
volksverzekeringen) betreft het tarief in de huidige tweede en derde schijf. Dit tarief daalt in 2019 naar
38,10%, een daling van 2,75 procentpunt ten opzichte van 2018. Daarnaast stijgt het tarief in de huidige
eerste schijf met 0,10 procentpunt naar 36,65% en daalt het tarief in de huidige vierde schijf met 0,20
procentpunt naar 51,75%.

Verder bevriest het kabinet het beginpunt van de hoogste tariefschijf. Terwijl andere schijfgrenzen in 2019
geïndexeerd worden met de tabelcorrectiefactor van 1,2%, blijft het beginpunt van de hoogste tariefschijf
gelijk aan het niveau van 2018 (€ 68.507). Figuur 1 geeft de gecombineerde tarieven en schijfgrenzen weer
voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd in 2018 en 2019.

Belasting op milieugrondslag

Per 1 januari 2019 wordt het tarief van de energiebelasting voor aardgas in de eerste schijf (0 – 170.000 m3)
verhoogd met 3 cent per m3 en wordt het tarief voor elektriciteit in de eerste schijf (0 – 10.000 kWh) verlaagd
met 0,72 cent per kWh. In het verlengde daarvan wordt het zogenoemde blokverwarmingstarief voor
aardgas, dat gelijk is aan het reguliere tarief in de eerste schijf, eveneens verhoogd met 3 cent per m3. Het
verlaagde tarief voor glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas wordt evenredig verhoogd met 0,482 cent
per m3.

De belastingvermindering in de energiebelasting wordt per 1 januari 2019 verlaagd van € 308,54 naar
€ 257,54. De belastingvermindering is een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de
voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting.

Autobelastingen

Het Eurovignet is een gemeenschappelijk gebruiksrecht voor vrachtwagens van 12 ton of meer die gebruik
maken van bepaalde snel- en hoofdwegen in de actief heffende lidstaten (Denemarken, Luxemburg,
Nederland en Zweden). In Nederland wordt het Eurovignet geheven in de vorm van de belasting zware
motorrijtuigen (BZM). Als gevolg van een wijziging van het Eurovignetverdrag worden de tarieven aangepast
en zullen de meer vervuilende vrachtwagens uit binnen- en buitenland meer belasting gaan betalen. Voor de
schoonste vrachtwagens blijft het huidige tarief van toepassing. De inwerkingtreding van deze aanpassing
gebeurt bij koninklijk besluit en is afhankelijk van het moment waarop de ratificatie van het protocol tot
wijziging van het Eurovignetverdrag is afgerond in de lidstaten van het Eurovignetverdrag. Naar (huidige)
verwachting zullen de nieuwe tarieven per 1 juli 2019 in werking treden.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. In 2019 wordt het tarief van
de eerste tariefschijf (voor het deel van de winst tot en met € 200.000) verlaagd van 20% naar 19%. Het tarief
van de tweede tariefschijf (voor het deel van de winst boven € 200.000) blijft 25% in 2019.

Btw en accijns

Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Dit raakt bijvoorbeeld voedings- en
geneesmiddelen en een aantal arbeidsintensieve diensten.

Kryptos helpt u ook graag om uw belastingen up to date te houden bij de nieuwe regelgeving!


Wilt u het hele document van de Belastingdienst meteen downloaden en doornemen?